Redactiestatuut

Tijdschrift MANTRA – Redactiestatuut en Algemene publicatievoorwaarden

Redactie

1. Mantra wordt uitgegeven door Uitgeverij Edicola. De redactie van Mantra is autonoom en neemt zelfstandig beslissingen.

2. Mantra beoogt een platform te zijn voor spiritualiteit en nieuwe wetenschap dat auteurs de gelegenheid geeft om, wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden in het redactiestatuut, door middel van een artikel zich te profileren, bekendheid te verwerven of bekendheid te geven aan eigen activiteiten.

3. De kernredactie van Mantra komt eenmaal per zes weken bij elkaar. Zij stelt een viertal thema’s vast voor de lente-, zomer-, herfst- en winternummers van het tijdschrift. Deze worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief.

Auteurs

4. In principe worden alle potentiële auteurs in de gelegenheid gesteld zich bij de redactie te melden wanneer zij een artikel zouden willen schrijven.

5. De redactie houdt een lijst bij van mogelijke auteurs die op de hoogte gesteld worden van de komende themanummers.

6. De redactie bespreekt of naast de auteurs die zich melden, ook, en zo ja welke potentiële auteurs in de gelegenheid gesteld kunnen worden om voor een specifiek themanummer te schrijven. Uitgeverij Edicola benadert deze potentiële auteurs, stelt hen op de hoogte van het thema, en biedt hen de mogelijkheid om een bijdrage te leveren.

7. Als mag worden verondersteld dat een auteur een redelijk belang heeft bij het plaatsen van een artikel van zijn/ of haar hand in de commerciële sfeer, dan kan worden overwogen om de auteur toestemming te geven om een artikel te schrijven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een auteur een samenvatting van een boek zou willen plaatsen in het Tijdschrift.

8. Een vergelijkbare situatie als in artikel 7 kan zich voordoen als de auteur een belang heeft bij media-aandacht voor zijn/ haar geestelijke, levensbeschouwelijke stroming. Ook dan kan de redactie toestemming geven een artikel te schrijven, en wanneer dit aan de gestelde criteria voldoet, overgaan tot het plaatsen van de bijdrage.

9. Het ongevraagd aanleveren van artikelen betekent niet automatisch dat een auteur rechten kan ontlenen aan plaatsing, noch aan honorering.

Vorm en inhoud artikel

10. Onderwerp en omvang van de Bijdrage worden in overleg met de redactie vastgesteld. Dit geldt ook voor het tijdstip en de wijze van aanlevering van de bijdrage, alsmede voor eventuele nadere richtlijnen van de uitgever of de redactie.

11. De redactie hecht grote waarde aan een goede leesbaarheid van artikelen. Dit criterium heeft dan ook hoge prioriteit bij de beoordeling door de redactie. Artikelen moeten jargon vermijden en bij voorkeur enigszins vlot geschreven zijn. De redactie kan aan de auteur voorstellen doen voor betere leesbaarheid, en in voorkomende gevallen ook artikelen weigeren omdat zij naar het oordeel van de redactie niet voldoende leesbaar zijn.

12. Artikelen dienen ook aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Goed onderbouwd en opgebouwd.
  • Rustige en objectieve stijl.
  • Niet aanvallend of beledigend ten aanzien van anderen.
  • Geen politieke standpunten.
  • Geen inhoud die tot maatschappelijke of politieke controversen zou kunnen leiden.
  • Niet te zeer leunen op actualiteit; Mantra is meer gericht op het tijdloze.
  • Geen inbreuk maakt op rechten van derden.
  • Geen gebruik van Engelse woorden; veel woorden in een andere taal kunnen heel verschillend worden opgevat en zijn vaak niet eenduidig. Helder Nederlands is voor de lezer verreweg het prettigst.

13. De auteur krijgt van de redactiesecretaris bericht van de ontvangst van zijn/haar artikel of recensie.

14. Artikelen mogen – tenzij anders afgesproken – de lengte van 3000 woorden niet overschrijden.

15. Aan de redactie aangeboden artikelen worden ter beoordeling voorgelegd aan alle leden van de redactie. Waar nodig wordt het artikel ook ter beoordeling aangeboden aan ter zake deskundigen op basis van hun wetenschappelijke kwaliteiten. Op grond van hun advies beslist de redactie of het artikel voor plaatsing geschikt is. Dit geldt zowel voor gevraagde als voor ongevraagde artikelen, als ook voor herschreven versies van artikelen.

16. Als blijkt dat te veel artikelen in dezelfde richting gaan, kan de redactie de auteur om aanpassing vragen, en wanneer nodig besluiten bepaalde artikelen niet te publiceren.

17. Mocht de redactie de bijdrage niet accepteren dan wel afkeuren, dan zal zij auteur daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

18. Voor gepubliceerde artikelen geldt dat de rechten daarvan bij de auteur blijven. Mocht de auteur hetzelfde artikel ook elders, inclusief op de eigen website, publiceren, dan is toestemming van de uitgever vereist. In het algemeen hanteert de uitgeverij de termijn van één jaar, waarna publicatie vrij is, indien vermeld wordt in welke uitgave van Mantra het oorspronkelijke artikel is verschenen.

19. De uitgever heeft de eindverantwoordelijkheid voor de redactie, vormgeving, marketing en exploitatie van het Tijdschrift Mantra waarin de bijdrage wordt gepubliceerd. De redactie heeft het recht om de bijdrage in te korten, te actualiseren of te wijzigen, zulks in overleg met de auteur.

Aanleveren artikelen

20. Auteurs dienen hun artikel in digitale vorm (bij voorkeur als bijlage in Word per e-mail) virusvrij in te sturen naar Uitgeverij Edicola, email: redactie@tijdschriftmantra.nl.

21. Wanneer de auteur illustraties aanlevert, dienen deze aantoonbaar rechtenvrij te zijn. Indien blijkt dat er toch rechten aan de illustraties verbonden zijn, ligt de verantwoordelijkheid van de afhandeling daarvan bij de auteur. De auteur staat garant dat hij / zij geen inbreuk maakt op auteursrechten van derden. Illustraties moeten een hoge resolutie hebben, nodig voor een kwalitatief goede afbeelding in de publicatie.

22. Wanneer de bijdrage niet tijdig wordt aangeleverd of niet geaccepteerd wordt, kan de redactie besluiten de bijdrage niet te publiceren.

Tegenprestatie

23. Bij elk artikel worden de persoonsgegevens vermeld, inclusief een korte beschrijving van de auteur en indien de auteur dat wenst ook het email- of correspondentieadres en de website.

24. Tijdschrift Mantra heeft tot doel de spirituele dimensie van ons bestaan zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen, en wil auteurs helpen zich te profileren, zoals aangegeven in artikel 2. Een mooi vormgegeven blad tegen een betaalbare prijs is daartoe een middel. Tijdschrift Mantra kan geen financiële vergoeding geven, maar wel helpen met promotie van de naamsbekendheid en de activiteiten van de auteur: zie artikel 25 en 26.

25. Elke auteur kan voor de eerstvolgende nieuwsbrief van Mantra informatie over zijn / haar activiteiten aanleveren, zoals lezingen, boekpublicaties, etc. Dit wordt gratis opgenomen en naar de abonnees van de nieuwsbrief verstuurd. Het is mogelijk om, eveneens gratis, in de daaropvolgende paar nieuwsbrieven nog een vermelding van nieuwe activiteiten te krijgen.

26. Elke auteur kan, indien gewenst, een gratis advertentie van een kwart pagina in Mantra krijgen (formaat 7 x 10 cm, dat is 7 cm. breed en 10 cm. hoog.) De aanlever-instructies staan op de tariefkaart van Mantra, die te downloaden is van www.tijdschriftmantra.nl. Wanneer de auteur niet in staat is om zelf een advertentie samen te stellen, kan hij / zij ook de tekst en/of illustratie aanleveren, waarna Uitgeverij Edicola daarvan een advertentie opmaakt. Daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht.

27. Voor auteurs die een specifieke opdracht van de redactie hebben gekregen, geldt een vergoeding van € 0,05 per woord, met een maximum van 3000 woorden. Daarbij moet van te voren overeenstemming zijn bereikt over inhoud, kwaliteit en voorwaarden tot plaatsing.

28. Voor auteurs met een specifieke opdracht geldt dat bij niet-tijdige levering door de auteur, of indien de redactie een bijdrage niet accepteert of afkeurt, de uitgever gerechtigd is om het overeengekomen honorarium niet uit te betalen, of indien van toepassing terug te vorderen. Ook behoudt de redactie het recht voor om correcte uitvoering van de opdracht te vorderen, waaraan auteur onmiddellijk gehoor zal dienen te geven. Mocht de redactie in dit laatste geval de bijdrage alsnog goedkeuren dan zal zij tot betaling van het honorarium overgaan.

29. De uitgever dan wel de redactie behoudt het recht om een op verzoek geschreven en goedgekeurde bijdrage niet te plaatsen vanwege haar moverende redenen, anders dan de argumenten genoemd in de paragraaf ‘Vorm en inhoud artikel’ van deze voorwaarden. Alsdan zal de uitgever de overeengekomen vergoeding wel betalen en behoudt zij het recht de bijdrage alsnog in een later stadium te plaatsen.

30. Auteurs die in opdracht van de redactie een artikel hebben geschreven dat goedgekeurd en  geplaatst is, en waarvoor een honorarium is afgesproken, krijgen na publicatie van de uitgever een door de uitgever al opgestelde factuur die de auteur verder invult en terugstuurt naar de uitgever. Op deze factuur staat het bedrag van de vergoeding al ingevuld. Dit bedrag is door de eindredacteur berekend en doorgegeven aan de uitgever. Na ontvangst van de ingevulde factuur zorgt de uitgever voor spoedige betaling.

31. Auteur ontvangt een drietal presentexemplaar van het tijdschrift waarin de bijdrage is gepubliceerd.

32. De auteur heeft het recht om meer exemplaren van het nummer waarin zijn / haar artikel is verschenen te kopen tegen een korting van 30%. De verzendkosten zijn voor rekening van de auteur.